Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van Lift2Build. Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Lift2Build is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Privacy

Lift2Build vindt uw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij uw gegevens gebruiken voor de dienstverlening. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan; alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als u gebruik maakt van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, geslacht, functie en titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres (zakelijk) en telefoonnummer;
 • gegevens over uw bedrijf of organisatie;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een inschrijving, zoals uw 
voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, 
burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die 
wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij, door onderzoek via openbare bronnen of referenties hebben verkregen. U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan dat we nodig hebben.

Communicatie

Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e- mailadres.
Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren.

Contract

Maak u gebruik van onze dienstverlening, dan kunnen we meer gegevens van u verzamelen. Welke dit zijn hangt af van de specifieke situatie. Dit zullen we altijd met u bespreken. We vragen u dan in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voorletters en achternaam;
 • Geslacht;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN-rekeningnummer.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Klantgegevens worden bewaard zolang u klant bent. We bewaren daarna enkel de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Lift2Build vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan:

 • onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd;
 • we hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden/derden 
hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • we hebben accountblokkade op afstand;
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw 
persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er worden zowel functionele als niet-functionele cookies geplaatst.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Rechten

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw privacy. Zo heeft u het recht op inzage, verwijdering, verbetering, aanvulling en rectificatie. In bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen om verwijderd te worden of om uw gegevens overgedragen te krijgen. Ook bestaat onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of deze te beperken. U kunt een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via info@lift2build.nl. Graag in de onderwerpsregel zetten “Persoonsgegevens”. Om er zeker van te zijn dat een verzoek/bezwaar door u is ingediend, verzoeken wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met uw e-mail mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Voor een volledig overzicht van uw rechten en de privacyregelgeving, verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Lift2Build blijven te allen tijde voorbehouden aan Lift2Build. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lift2Build.

Wat gebeurt er bij wijzigingen?

Lift2Build behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op onze website. Om deze reden adviseren wij u om onze website regelmatig te raadplegen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot info@lift2build.nl

Versie augustus 2019

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!

Lift2Build

Steenstraat 16
5107 NE
 Dongen

LinkedIn

Bel ons

+31 (0)76-5934010

Stuur een e-mail